Nyíregyházi Egyetem: kiírták a rektori pályázatot

Publikálva: 2022. április 10.

Leghamarabb augusztus elsejétől lehet új rektora az intézménynek.

A Nyíregyházi Egyetemért Alapítvány pályázatot írt ki a Nyíregyházi Egyetem rektori megbízásának ellátására. A vezetői megbízás határozott időre, legkorábban 2022. augusztus 1-től számított 4 évre szól.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

·       felelős a felsőoktatási intézmény vezetéséért, képzési és kutatási alaptevékenységének megfelelő működéséért;
·       felelős a hazai és nemzetközi oktatási és kutatási kapcsolatokért, együttműködésért;
·       felelős azért, hogy az intézmény képzési programja a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban álljon;
·       felelős az intézmény működési engedélyének módosításához, képzések indításához, a doktori iskola nyilvántartásba vételéhez, a felsőoktatási felvételi eljáráshoz szükséges jogszabályban meghatározott intézkedések kiadmányozásáért;
·       gyakorolja az oktatói, kutatói, illetve tanári munkakörben foglalkoztatottak, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 37. § (1) bekezdés a)-d) pontja szerinti magasabb vezető feladatellátását közvetlenül segítő szervezeti egységekben foglalkoztatottak felett a munkáltatói jogokat, valamint a 25. § (3) bekezdése szerinti megbízási jogviszonnyal kapcsolatos, a megbízót megillető jogosultságokat, valamint az intézmény által fenntartott köznevelési intézmény vezetője felett a munkáltatói jogokat;
·       a hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében kapcsolatot tart az érdekképviseleti szervezetekkel, a hallgatói és a doktorandusz önkormányzattal;
·       összehangolja az oktatási-kutatási és más szervezeti egységek munkáját;
·       képviseli az intézményt külső fórumokon, nemzetközi kapcsolataiban;
·       együttműködik a felsőoktatási intézmény működtetését végző kancellárral a hatékony szervezeti és működési rend kialakításában és az intézmény gazdaságos működtetésében;
·       a felsőoktatási intézmény első számú vezetőjeként felel az intézmény fejlesztésére és korszerűsítésére vonatkozó koncepció kialakításáért, az erre irányuló munka szervezéséért és összefogásáért;
·       koordinálja az intézmény oktatási, kutatási együttműködéseit más felsőoktatási intézményekkel, a felsőoktatás országos szervezeteivel és testületeivel;
·       kezdeményezésére a kancellárnak belső ellenőrzési vizsgálatot kell elrendelnie;
·       az intézmény szervezeti és működési szabályzata által meghatározott további feladatok.

Munkabér és juttatások: 2,5 millió forint/hó plusz 6 havi célprémium a fenntartó döntése szerint, szükség esetén szolgálati lakást is biztosítanak. A kiírásban meghatározták a pályázati feltételeket is.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 4.

A pályázatokat postai úton lehet benyújtani a Nyíregyházi Egyetemért Alapítvány, (4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B.) címére egy eredeti és egy másolati példányban, zárt borítékban.

Forrás: szabolcsihir.hu

Menü

Főoldal

Navigáció